Image

Bestuur van IJs- en skeelerclub ‘De Zilveren Schaats’


Voorzitter, voorlichting, communicatie: Jos van Pelt -  vz@dezilverenschaats.nl
Secretaris, ledenadministratie: José Polkerman -  secr@dezilverenschaats.nl
Penningmeester: Ingrid Stehouwer -  penn@dezilverenschaats.nl
Evenementen, ijsbaan: Gerard de Jong -  event@dezilverenschaats.nl
Beheer clubgebouw, accommodatie: Wilma Wolf -  accom@dezilverenschaats.nl
Tuinen, afvaardiging district, scholenbeleid: Kees van Buren -  district@dezilverenschaats.nl
IJsmeester: Kees Neven
Baancommissie: Ab Roos, Kees van Buren
Wedstrijdcommissie: Menno Boetes, Robbert-Jan Neven, Teus Potuijt en Ferd Veelenturf
Tuincommissie: Kees van Buren (zuid, 0182-384544), Rafel den Ouden (eiland, 0649 233 322), Adri Witzier (noord, 0182-383042)
Commissie van Toezicht  en Continuïteit: Irene Potuijt, Menno Boetes -  cvtc@dezilverenschaats.nl
 
Ereleden: Mevr. D. Krins-Kok †, B. Veer †, A.J. Verhoeff, A. den Besten †, H. de Groot †, K. Neven, H. Wolf †, H. Sterrenburg †. 
 
Leden van Verdienste: Mevr. G. Koudstaal-Jeroense, C. Koudstaal †, J. van den Dool, F. van Buren, J. Sterrenburg, B. de Jong, Mevr. I. Potuijt-Veenvliet, H. Vermeulen, H. Fredrikze, B. Sloof, J. Loonstra,Mevr. T. Bos-van Welbergen, H. van Engelen †, H. Wolf †.
 
Ingeschreven in Kamer van Koophandel onder nr. 40464863
Aangesloten bij de KNSB en het District Krimpenerwaard onder nr. 709
 
Clubgebouw: Groene Singel 2, 2871 TA Schoonhoven
Bankrekening: NL82 INGB 0001856773
Website: www.dezilverenschaats.nl
IJslijn: 0182-383521 
 
Contributie: 15-16-17 jaar: €   5,-
18 jaar en ouder: € 10,-  (incl. kinderen t/m 14 jr.)
Donateurs (minimaal): €   5,-
Tuinhuur: Perceel €  40,-


Van de voorzitter

Het is een uitzonderlijk jaar, want het ziet ernaar uit dat we op twéé ledenvergaderingen van gedachten kunnen wisselen en dan ook nog zonder dat daar schermen voor nodig zijn. 
In deze tweede IJspegel van het jaar goed nieuws: Peter van der Vet, veel tuinders kennen hem al als lid van de maaiploeg, is kandidaat-bestuurslid. 
Met hem blijft het aantal bestuursleden op zes, minder dan het statutaire minimum van zeven, dus: wie zich ook verkiesbaar wil stellen is welkom. 
Ook wat minder goed nieuws: Wilma Wolf, bestuurslid sinds november 2016 en al vanaf de jaren ‘80 voor de club actief in het onderhoud van de accommodatie, neemt afscheid. 
We gaan haar missen, maar niet helemaal, want zij heeft zich bereid verklaard van tijd tot tijd in te springen. Wilma, dank je wel!
En opnieuw geen december-schaatsuitje voor de jeugd, vorig jaar waren er zeer weinig inschrijvingen waardoor de kosten per deelnemer te hoog gaan worden. 
 
Al onze hoop is deze winter dus gevestigd op het kunnen openstellen van onze eigen ijsbaan. Zodra de kabel van het pontje is vervangen én er een redelijke ijsverwachting is gaat de brug naar het eiland er onmiddellijk uit. 
 
Na een aantal zorgelijke jaren, waarin we de noodzaak tot kostbaar uitbaggeren van de baan steeds dichterbij zagen komen, is het dit jaar dan eindelijk gebeurd en wel voor een prijs die uit de reserves kon worden betaald, zonder dat die daarna volledig uitgeput waren.
We kunnen nu verder sparen, voor het te zijner tijd vernieuwen van de beschoeiing, het onderhoud van het clubhuis en, hopelijk pas over vijfentwintig jaar, opnieuw baggeren.
Hoe dan ook, geen financiële zorgen over de nabije toekomst, wel staan we nog steeds open voor nieuwe leden, nieuwe donateurs en nieuwe initiatieven.
Dat is nodig, want de inkomsten lopen terug en de kosten stijgen.
Ook daarom is de perceelhuur met € 10 verhoogd, zoals te zien op de vorige bladzijde.

Bij de stukken vindt u ook het herziene instellingsbesluit voor de Commissie van Toezicht en Continuïteit, alias de CvTC.

Vorige maand hebben we al weer de tweede opschoondag gehad, een succes: het terrein en de tuinen worden netter en de tuinders leren elkaar beter kennen. Voor wie als niet-tuinder eens wil komen kennismaken een ideale gelegenheid. Wilt u meehelpen op zo’n dag, of bij een andere gelegenheid, stuur een mail naar  event@dezilverenschaats.nl .

Ik hoop u te zien op 25 november.

Jos van Pelt

PS: Geeft u alstublieft uw e-mailadres door aan  secr@dezilverenschaats.nl óf laat weten dat u de IJspegel op papier wilt ontvangen.
We hebben dat al eerder gevraagd, maar nauwelijks “papier”-verzoeken ontvangen.
Daarom nog eenmaal deze oproep, en dan komt vanaf volgend jaar de IJspegel alleen op verzoek op papier bij u in de bus. U kunt dat verzoek in de bus aan de poort doen, u kunt het per post opsturen, of € 0,25 overmaken op rekening NL82 INGB 0001856773 en daarbij ‘IJspegel’ en uw postcode en huisnummer vermelden. Dan kost het u geen loopje of postzegel.
Tenslotte: op www.dezilverenschaats.nl komt de IJspegel onder ‘nieuws’ te staan.

Uitnodiging 56e Algemene Ledenvergadering

Van IJs- en Skeelerclub ‘De Zilveren Schaats’ (‘DZS’), vrijdag 25 november 2022 om 20:00 uur in het clubhuis, Groene Singel 2, Schoonhoven,  inloop vanaf 19:30 uur
 
 1. Opening en mededelingen, vaststelling agenda
 
 2. Ingekomen stukken
 
 3. Verslag 55e algemene ledenvergadering van 18 maart 2022 
 het verslag is verderop in deze IJspegel opgenomen.
 
 4. Verslag kascontrolecommissie 2021/2022
 
 5. Financieel jaarverslag 2021/22 en begroting 2022/2023   
Voorstel-stukken worden op verzoek per e-mail toegezonden. 
 
 6. Verkiezing kascontrolecommissie 2022/2023
kandidaten zijn zeer welkom, naast Koos van Buren er is in ieder geval één nieuw commissielid nodig. 
 
 7. Jaarverslag 2021/2022
het concept wordt op verzoek per e-mail toegezonden. 
 
 8. Bestuursverkiezing, Commissie van Toezicht
Volgens rooster treedt Wilma Wolf af, zij stelt zich niet herkiesbaar. Als kandidaat-bestuurslid heeft Peter van der Vet zich gemeld. Peter zal zich tijdens de vergadering voorstellen. Het bestuur stelt voor Peter te benoemen voor een periode van drie jaar. Volgens artikel 8 lid 1 van de statuten moet het bestuur tussen de 7 en 10 leden tellen – volgens lid 6 belegt het bestuur zo spoedig mogelijk een ledenvergadering als we onder het minimum zijn gekomen. Dat is helaas nog steeds de situatie. Het bestuur roept u daarom dringend op zich kandidaat te stellen in de lopende vacatures, en zal belangstellenden graag alle nodige informatie verschaffen. Dat geldt ook voor de Commissie van Toezicht, zie agendapunt 9.
 
pauze (met koffie en cake) 
 
 9. Commissie van Toezicht en Continuïteit (CvTC)
herziene tekst en toelichting elders in deze IJspegel
 
10. Rondvraag
 
11. Sluiting
 
Vervolgens: de traditionele erwtensoep
an IJs- en Skeelerclub ‘De Zilveren Schaats’ (‘DZS’), vrijdag 25 november 2022 om 20:00 uur in het clubhuis, Groene Singel 2, Schoonhoven,  inloop vanaf 19:30 uur
 
 1. Opening en mededelingen, vaststelling agenda
 
 2. Ingekomen stukken
 
 3. Verslag 55e algemene ledenvergadering van 18 maart 2022 
 het verslag is verderop in deze IJspegel opgenomen.
 
 4. Verslag kascontrolecommissie 2021/2022
 
 5. Financieel jaarverslag 2021/22 en begroting 2022/2023   
Voorstel-stukken worden op verzoek per e-mail toegezonden. 
 
 6. Verkiezing kascontrolecommissie 2022/2023
kandidaten zijn zeer welkom, naast Koos van Buren er is in ieder geval één nieuw commissielid nodig. 
 
 7. Jaarverslag 2021/2022
het concept wordt op verzoek per e-mail toegezonden. 
 
 8. Bestuursverkiezing, Commissie van Toezicht
Volgens rooster treedt Wilma Wolf af, zij stelt zich niet herkiesbaar. Als kandidaat-bestuurslid heeft Peter van der Vet zich gemeld. Peter zal zich tijdens de vergadering voorstellen. Het bestuur stelt voor Peter te benoemen voor een periode van drie jaar. Volgens artikel 8 lid 1 van de statuten moet het bestuur tussen de 7 en 10 leden tellen – volgens lid 6 belegt het bestuur zo spoedig mogelijk een ledenvergadering als we onder het minimum zijn gekomen. Dat is helaas nog steeds de situatie. Het bestuur roept u daarom dringend op zich kandidaat te stellen in de lopende vacatures, en zal belangstellenden graag alle nodige informatie verschaffen. Dat geldt ook voor de Commissie van Toezicht, zie agendapunt 9.
 
pauze (met koffie en cake) 
 
 9. Commissie van Toezicht en Continuïteit (CvTC)
herziene tekst en toelichting elders in deze IJspegel
 
10. Rondvraag
 
11. Sluiting
 
Vervolgens: de traditionele erwtensoep

Verslag 55e algemene ledenvergadering, 18 maart 2022, 20:00 uur

Aanwezig: 9 leden (7 leden afgemeld); van het bestuur: Jos van Pelt (voorzitter), Kees van Buren, Gerard de Jong en Ingrid Stehouwer (penningmeester en waarnemend secretaris).

1. Opening en mededelingen door de voorzitter:

Jos van Pelt opent de 55e vergadering en heet eenieder welkom. Het is een bijzondere vergadering omdat bij agendapunt 4 Uitbaggeren IJsbaan een voorstel wordt gedaan opdat er een besluit kan worden genomen over het baggeren waar al vanaf 2016 over gesproken wordt. Er zijn geen nieuwe agendapunten ingediend, dus de agenda wordt conform voorstel vastgesteld. Daarna wordt er stilgestaan bij het overlijden van Hans Wolf, erelid en lid van verdienste.

2. Ingekomen stukken:

Er is een ingekomen email van lid G. van der Kooi, waarin hij aangeeft dat hij instemt met het baggervoorstel.

3. Verslag 54e algemene ledenvergadering van 19 november 2021:

Het verslag wordt tekstueel vastgesteld. N.a.v. punt 12 Rondvraag over het aanbrengen van een afscheiding bij de ijsbaan geeft de voorzitter aan dat hierover in het bestuur is gesproken en dat de kosten hiervoor te hoog zijn, zeker nu de winters weinig tot geen ijs produceren. Hierna wordt het verslag ook inhoudelijk vastgesteld, met dank aan de samensteller.

4. Uitbaggeren ijsbaan:

De voorzitter schetst het proces: vanaf 2016 is er voor het eerst in de ALV gesproken over het uitbaggeren van de ijsbaan. In de ALV van 2017 werd flink gediscussieerd over het uitbaggeren. Over de diepte, de kosten, over de gehele baan of maar een gedeelte. Uiteindelijk is toen met 26 stemmen vóór en 1 tegen gekozen voor deels uitbaggeren. De voorzitter geeft aan niet alle verslagen af te gaan maar zegt wel dat het onderwerp zorgvuldig is bestudeerd. Er is nu de kans en mogelijkheid om het besluit van de ALV van 2017 uit te voeren.

Dhr. M. Boetes vraagt in hoeverre de algemene reserve belast wordt met het voorstel, Aangegeven wordt dat dit ± 40% zal zijn.

Dhr. A. Witzier vraagt hoe de vervolgprocedure is en wie er gaat controleren? Dhr. A. Roos biedt aan om de controle op zich te nemen, omdat hij toch elke dag op de tuin aanwezig is.

Dit aanbod wordt van harte aangenomen. Verder vraagt dhr. A. Witzier aandacht voor de sloot aan de zijkant bij het noord-gedeelte.

Dhr. A. Roos informeert hoe het gaat met het puin dat in de ijsbaan ligt. Dit is een punt van aandacht. Vooralsnog wordt er besloten om te kijken hoe de baggeraar hier mee omgaat.

Dhr. A. Witzier wilt nog weten hoever men uit de kant vandaan gaat baggeren. Hier is geen informatie over beschikbaar.

Na alle vragen en toelichting vraagt de voorzitter toestemming voor de uitvoering van het baggervoorstel tegen de geoffreerde prijs.

Iedereen is akkoord zodat er unaniem goedkeuring door de ALV is gegeven.

5. Commissie van Toezicht en Continuïteit (CvTC)

De voorzitter legt in het kort uit wat de bedoeling is van deze commissie.

Volgens de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) hebben verenigingen allerlei verplichtingen. Een daarvan is het instellen van een soort reservebestuur en/of een commissie van toezicht. E.e.a. staat toegelicht in de uitnodiging. Er wordt gesproken over het reglement en met name de formulering van artikel 4 m.b.t. de benoeming roept vragen op. Afgesproken wordt dat dhr. M. Boetes een voorstel maakt ter vervanging van de huidige formulering.

6. Rondvraag:

Mevr. I. Stehouwer informeert of er nog bij de uitvoerder van het baggeren geïnformeerd moet worden over de afvoer van het puin. Besloten wordt om dit niet te doen.

De voorzitter geeft aan dat de uitvoering van het baggeren in de periode van maart t/m juni 2022 zal plaatsvinden.

7. Sluiting:

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng.

De vergadering wordt om 20:45u gesloten.

Commissie van Toezicht en Continuïteit (CvTC)

Bij agendapunt 5. Bestuursverkiezing, Commissie van Toezicht van de laatste ledenvergadering, op 18 maart, bleek de formulering van lid 4 van het instellingsbesluit tot verwarring te leiden. Met dank aan Menno Boetes stelt het bestuur nu het volgende reglement voor, waarbij de wijzigingen ten opzichte van het in de vorige IJspegel (2022-1) afgedrukte cursief zijn weergegeven.

1 Het bestuur heeft op 19 november 2021 de Commissie van Toezicht en Continuïteit (CvTC) ingesteld.
2 De CvTC heeft tot taken
2.1 bij ontstentenis van een bestuur de vereniging te besturen en in rechte te vertegenwoordigen;
2.2 het bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren.
3 De CvTC bestaat uit ten hoogste drie leden, die lid zijn van de vereniging.
4 Benoeming leden van de CvTC. 
4.1 De leden van de CvTC worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering.
4.2 De zittingstermijn van de leden van de CvTC is drie jaar. Zij zijn terstond herbenoembaar.
4.3 In afwijking van de in lid 2 van dit artikel bepaalde zittingstermijn zal ter wille van de continuïteit bij de instelling van de CvTC voor één der eerst gekozen leden een zittingstermijn gelden van 2 jaar.
Ook dit lid is terstond herbenoembaar.
4.4 Het in lid 3 van dit artikel bedoeld eerst gekozen lid wordt aangewezen door de CvTC, in overeenstemming met het bestuur.
4.5 Bij tussentijds aftreden van een lid van de CvTC geldt voor diens opvolger de zittingstermijn van het afgetreden lid.
4.6 Onder een jaar wordt hier verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene ledenvergaderingen.
5 De CvTC wordt door het bestuur op de hoogte gehouden van wat er speelt bij de vereniging, door middel van oproepen voor en verslagen van bestuursvergaderingen en op andere wijzen die het bestuur passend acht. 
 
Toelichting (zie ook IJspegel 2022-1). 
Ad 4 en 5 van die toelichting slaat nu op artikel 4, ad 6 op wat nu artikel 5 is. 
Het CvTC-reglement komt, met de aangepaste toelichting, op de website. De commissie bestaat sinds 19 november 2021 uit twee leden, die op de voet van het nieuwe artikel 4.3 op de volgende vergaderingen aftreden en, indien beschikbaar, direct opnieuw benoemd kunnen worden. Menno Boetes op de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) van 2023, Irene Potuijt op de jaarlijkse ALV van 2024, een derde lid (vacature) treedt af op de jaarlijkse ALV van 2025.
 
Telefonische bereikbaarheid over opening ijsbaan
De telefoon in het clubhuis van de Zilveren Schaats wordt niet opgenomen en is alleen in gebruik voor het alarmsysteem. Omdat mensen die op internet zoeken naar het nummer van de club vaak terecht komen bij een van de (vroegere) bestuursleden zullen wij telefoonnummer  0182-383521 inrichten als ‘ijslijn’ en voorzien van een voicemailtekst, waarin o.a. informatie zal worden gegeven over een eventuele openstelling van de ijsbaan. Het blijft op dat nummer dus eenrichtingsverkeer: als u iemand van het bestuur persoonlijk wilt spreken, stuur dan een e-mail met daarin uw telefoonnummer, of doe een briefje in de bus op Groene Singel 2, 2871 TA Schoonhoven.
 
Schaatsuitje en openstelling van de ijsbaan
Om verschillende redenen kan het jaarlijkse schaatsuitje tussen Kerstmis en Nieuwjaar niet meer doorgaan. We zijn bezig met een jeugdactiviteit in het voorjaar.
Waar we natuurlijk op hopen is dat onze eigen ijsbaan open kan. Zo nodig zullen er regels zijn over het maximale aantal mensen dat tegelijkertijd op de baan mag zijn. 
Of de baan open zal kunnen blijkt niet goed te voorspellen, maar áls het zo ver is komt het op www.dezilverenschaats.nl , met de punten waar u op moet letten. 
Als u vóór 1 december uw e-mailadres doorgeeft aan  secr@dezilverenschaats.nl , met in de onderwerpregel uw naam, postcode en huisnummer, dan sturen wij u een bericht zodra besloten is dat de ijsbaan open gaat. 
 
Wie heeft er een EHBO-diploma?
Het schaatsuitje mag dan niet doorgaan, we hopen nog steeds op een of meer dagen waarop de ijsbaan zelf open kan gaan. Voor dat geval zijn we op zoek naar leden met een EHBO-diploma, die we dan kunnen inroosteren. Uiteraard kun je gewoon meeschaatsen, eventueel zelfs thuis blijven als je vlak bij de ijsbaan woont en er in een paar minuten kunt zijn als er iets gebeurt. De kans dat je in actie moet komen is klein, zelfs als de ijsbaan open is. Je kunt zelf aangeven wanneer je beschikbaar bent en van hoe laat tot hoe laat. 
Stuur een mailtje naar  secr@dezilverenschaats.nl en we nemen contact met je op.
 

hebben wij uw e-mailadres? Zo niet: stuur het naar  secr@dezilverenschaats.nl   

Image
Image